اونسوئه، نامزد جديد مربيگري بارسا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ايران ورزشــي آنلاين - بعد از اعلام جدايي لوئيــس انريكه در پايان فصل، رسانهها از ارنســتو والورده، ســرمربي بيلبائو و خورخه سامپائولي، ســرمربي ســويا به عنوان گزينههاي جانشــيني نام بردند، ولي اين پست ممكن اســت به كارلوس اونسوئه به خاطر شــناختي كه از فضاي باشگاه دارد ســپرده شود. شانس دستيار انريكه براي هدايت بارسا بعد از بازگشت تاريخي اين تيم مقابل پاريسنژرمن بيشتر شده است. مديران بارسا تاكيد دارند كه به دنبال كسي هستند كه باشگاه، سبك بازي تيم و فلسفه آن را بشناسد و اين اونسوئه را در موقعيت خوبي قرار ميدهد. انتخاب او به معني ادامه مســير فعلي خواهد بود، در حالي كه والورده و سامپائولي در صورت انتخاب تغييراتي در تيم خواهند داشت. اين دروازهبان سابق در حال حاضر وظيفه انتقال نظرات انريكه بــه بازيكنان در جريان بازيها را هم بر عهده دارد. باشگاه بارسلونا تجربه مشابهي دارد و بعد از رفتن گوارديولا تيم را به دستيارش، تيتو ويلانووا ســپرد. باشگاه بعد از پيروزي و صعود تاريخي در ليگ قهرمانان به اين نتيجه رســيده كه تيم نياز به تغييرات زيادي ندارد. با اين حال گفته ميشــود والورده كه قــراردادش در پايان فصل به پايان ميرسد، هنوز گزينه اصلي جانشيني انريكه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.