زيدان: سرنوشت قهرماني دست خودمان است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

زينالدين زيــدان در كنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي امشــب رئال مادريــد مقابل رئال بتيس گفت كه سرنوشــت قهرماني لاليگا در دســت خودشان است. شكست رئال مقابل والنســيا و تساوي مقابل لاسپالماس به بارســا كمك كرد فاصلهاش با اين تيم را كمتر كند، ولي مادريديها با دو برد متوالي مقابل ايبار و ناپولي توانستند از بحران فاصله بگيرند. زيدان گفت: «مادريد مادريد است. هيچ تيمي ما را نگران نميكند و به هيچ تيمي وابسته نيستيم.»زيدان همچنين گفت مصدوميت موراتا كه زننده گل سوم رئال مقابل ناپولي بود جدي نيست: «او ضربه مختصري خورده و يكشنبه با ما خواهد بود. هيچ مشكلي وجود ندارد.»زيدان اضافه كرد كه تيمش امشب مصمم است ركورد بيشكستي در خانه را حفظ كند: «تلاش ميكنيم اين روند را حفظ كنيم و از ميزبانيمان اســتفاده كنيم.»او انتقادات از رونالدو و راموس در هفتههاي اخير را درست ندانست و گفت: «كريستيانو و سرخيو ليدرهاي واقعي تيم و بازيكنان خيلي مهمي هســتند. ســرخيو شخصيت خاصي دارد كه كمك بزرگي براي بازيكنان كمتجربه درون زمين است».

او درباره وابستگي بيش از اندازه رئال به كاسيميرو گفت: «او هم مثل بقيه بازيكنان بدون جانشين نيست، ولي بازيكن مهمي براي ماست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.