برانكوپيگيرمشكلخروجيسيدجلال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سيدجلال حسيني بابت بدهي مالياتي در آســتانه ممنوعيت خروج از كشور قرار دارد و اين مســاله به دغدغهاي براي برانكو تبديل شــده است. در حالي كه پرسپوليس در خــط دفاعي و مدافع ميانــي خود تنها سيدجلال حســيني و محمد انصاري را در اختيار دارد، مشكلات مالياتي باعث شده تا كاپيتان سرخپوشــان در آستانه ممنوعيت خروج از كشور قرار داشته باشد. سيدجلال حسيني كه هنوز موفق به دريافت مطالبات خود از باشــگاه نفت تهران نشده، بابت آن قــرارداد بايد ماليات خود را پرداخت كند و اين مساله اكنون به دردسري براي كاپيتان باتجربه اين تيم تبديل شــده است. برانكو در تمرينات تيمش جلســهاي با سيدجلال حسيني برگزار كرد و پيگير شرايط او شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.