جهانبخشبهفاينوردنميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هنوز غيبــت جهانبخش در بازي مهم برابر صدرنشين اردي ويژه هلند قطعي نيست و ترديدهايي براي اســتفاده از اين مليپوش ايراني وجود دارد. جهانبخش اميدوار است با بهبود آســيب ديدگي بتواند در اين بازي حساس براي آلكمار به ميدان برود. تيمهاي فاينورد و آلكمار يكشنبه در چارچوب هفته بيستوششــم اردي ويــژه بــه مصاف هم ميرونــد. فاينورد با 63 امتياز صدرنشــين اين رقابتها است و تيم آلكمار با 3۸ امتياز در رده پنجم جدول قرار دارد.

خبر ديگر از هلند حاكي از آن اســت كه تيــم دوم فوتبــال باشــگاه نايمخن با ســرمربيگري اميــر هاشــميمقدم در 10 هفته به پايان ليگ جنوب اين كشــور رتبه هشــتم جدول ردهبندي را در اختيار دارد. شــاگردان هاشمي مقدم با رده سوم جدول اختلاف 4 امتيازي دارند و اميدوار به ســير روند صعودي در ديدارهاي آينده هســتند. باشگاه نايمخن هلند كه پيش از اين عليرضا جهانبخش را در اختيار داشــت مدتي قبل دو بازيكن جوان ايراني را براي آكادمي خود به خدمت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.