انگيزه بالاي سردار قبل از منچستر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سردارآزمون براي بازي با منچستر انگيزه زيادي داشت. او در آخرين تمرين تيمش قبل از ايــن بازي نه تنها زودتــر از بقيه در محل تمرين حاضر شد بلكه بعد از پايان تمرين هم در زميــن ماند تا به صورت اختصاصي تمرين كند. با اينكه به نظر ميرســيد او در تركيب اصلي تيمش براي بازي با منچســتر باشد اما سرمربي روستوف تصميم گرفت تا از مهاجم ايراني اش در تركيب ابتدايي اســتفاده كند. اتفاقي كه با واكنش جالب ســردار مواجه شد و او قبل از شــروع بــازي در كنار 11 بازيكن اصلي تيمش تمرين كرد تا نشان دهد كه اين بازي چقدر براي او اهميت دارد. آزمون اميوار اســت در بازي برگشــت كه اين هفته برگزار ميشود در تركيب اصلي باشد و بتواند دروازه منچستر را در اولدترافورد باز كند.

سرمربي تيم ملي در مسكو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.