نوري: با گل بي مورد به بدترين شكل جريمه ميشويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكســاندر نوري بعد از كسب تساوي يك بر يك در زمين وردربرمن در بازي هفته بيســت و چهارم بوندسليگا اينطور حرف ميزند: «ســاده بگويم بــازي خوبي انجام داديم. بخصوص در نيمه دوم موقعيتهاي زيادي را خلق كرديم. ميتوانســتيم نتيجهاي بهتر از تســاوي بگيريم.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «اين دفعه اول در فصل جاري نيســت كه خوب بازي ميكنيم اما گلــي بيمورد هم دريافت ميكنيم. اينگونه به بدترين شــكل جريمه ميشويم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.