همه دست به دست هم بدهند تا در جشن قهرماني باشم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

به نظر ميرســيد روز گذشته حكم انضباطي راميــن رضاييان از سوي باشگاه پرسپوليس اعلام شود اما اين اتفاق رخ نــداد. با اين حال شماره 27 سرخها براي محكم كاري و باز نگه داشتن راههاي برگشتنش به تيــم در تلويزيون و برنامه ورزش و مردم بار ديگر از همه عذرخواهي كرد.

رضاييان در تماس تلفني با اين برنامه گفت: «نميخواهم به گذشته برگردم و اتفاقي كه افتاد. شايد آقاي برانكو انتظار ديگري از من داشــت. در 8 ســالي كه در ليــگ برتر بودم ازجمله سال گذشته كه شاگرد آقاي برانكو بودم هيچ مشــكلي نداشتم. درباره درگيري در تمرين بايد بگويم كه عليپور همشهري من است و بعد از آن جريــان هم با هم صحبت هم كردهايم و اين اتفاق درتمام تيمها به خاطر فشار تمرينات ميافتد».

وي افــزود: «آقــاي طاهــري خيلــي امســال زحمت كشــيدند كــه من به پرســپوليس بيايم. لازم است از هواداران خوب پرسپوليس، پيشكســوتان كــه از مــن حمايت كردند و شخص آقاي طاهري و كادر فني و بخصوص آقاي برانكو سرمربي محترم باشــگاه بزرگ پرســپوليس عذرخواهي كنم شــايد از من رامين رضاييان انتظارش بيشــتر بود و آن لحظه بايد خودم را كنترل ميكردم كه اين اتفاق نيفتد».

هافبــك پرســپوليس گفــت: «هواداران پرســپوليس هميشه به من لطف داشــتهاند. باعث افتخارم اســت كه اگر دوباره به تيم محبوب دوران كودكيام بازگردم، تمام جانم را بگذارم و تلاش كنم در كنار ساير بازيكنان جشــن قهرمانــي بگيريم. اگر خداي نكرده قســمت نشد و در تيم نبودم براي تيم آرزوي موفقيت ميكنم و دعا ميكنم در مســيرش موفــق باشــد. طاهري بــراي من زحمات زيادي كشــيد و هيچ موقع آن را فراموش نميكنم».

وي افــزود: «من طــي اين 8 ســال حتي يك بار يك كارت قرمز نگرفتــهام. با اين حــال هر چيزي خير و صلاح پرسپوليس باشد انجام ميدهم و با اين حال آمدم پشــت خط تــا اگر ســوءتفاهمي هســت عذرخواهــي كنم و انشــاءا... همه دست به دســت هم بدهيم من در كنار جشــن قهرماني پرســپوليس حضور داشته باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.