كاشاني:من با اين سن نبايد دنبال پول بروم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

خصوصي نيستند و دولتي محسوب ميشوند. حالا كه شــرايط طوري نيســت تــا هواداران سهامدار باشگاه باشند، بايد به اين نحو كمك كنند.» كاشــاني درباره احتمال كسر امتياز از پرسپوليس به خاطر شكايت مانوئل ژوزه گفت: «همه اين پروندهها مربوط به گذشته هستند و به خاطر عدم آگاهي مديران به مسائل حقوقي رخ داده اســت. تلاش ميكنيم مشكلات حل شــود. مسوولان بايد به پرسپوليس و استقلال كمك كننــد.» رييس هيات مديره باشــگاه پرســپوليس همچنين گفــت : «چرا هيچوقت گفته نميشود چقدر از درآمد بليتفروشي به پرسپوليس ميرسد؟ چرا هيچگاه شفافسازي نميشــود؟ من كه نبايد با اين سن و سال به دنبال تهيــه پول بروم. از طرف ديگر بچههاي تيم هم حــق دارنــد. آنها قرارداد بســتهاند و باشــگاه بايد به تعهدات خــود در قبال آنها عمل كند.» كاشــاني در واكنش به ادعاي يك ســايت اماراتي مبني بر اينكه رامين رضاييان، جاســوس كارلوس كيروش بوده، گفت: «نه عزيزم! نبايد به گفته خارجيها توجه كرد. آنها يك چيزي ميگويند. انشــاءا... مشكل رامين هم حل ميشود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.