درخواست باشگاه از هواداران رسمي شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

باشــگاه پرســپوليس كــه از روز پنجشــنبه براي دريافــت كمك مالي هواداران شــماره حســاب اعلام كرده بود ديروز با انتشــار مطلبي در ســايت رسمي اش به اين كار رسميت بخشيد. در بخشــي از اين مطلب آمده اســت: «هــواداران پرســپوليس همــواره در برخوردهاي خود با مسوولان باشگاه يا در ارتباطهايي كه برقرار ميكنند، براي حل مشكلات مالي باشگاه و تقويت آن، اين درخواســت را مطــرح كردهاند كه راه حل مناســب و امني براي دريافت حمايتهاي مالي هــواداران فراهم آيد. اين درخواســتها همــواره در جريان مواجهه باشگاه پرسپوليس با مشكلات مالــي در جريان مــواردي چون فصل نقل و انتقالات و احكام فيفا اوج گرفته اســت. در مقطع كنوني نيز با توجه به اينكــه تلاشهــا و برنامهريزيها براي بازگشت اقتدار و انسجام پرسپوليس به ثمر نشسته، اين اشتياق هواداران براي پشتيباني از تيم محبوبشان جهت ادامه اين رونــد در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا و همچنين مواجهه با احكام جدي فيفــا به منظــور جلوگيــري از تبعات ســوء آن روي بازيكنان و امتيازات تيم افزايش يافته اســت. بر همين اساس و با توجه به افزايش هزينههاي باشــگاه به دليل مواجهه بــا بدهيهاي بر جاي مانده از گذشــته و احكام فيفا، حضور در رقابتهــاي ليگ قهرمانــان و عدم همكاري بعضي ســازمانها با طرحهاي درآمدزايي باشــگاه كه با محروم بودن باشگاههاي ايراني از درآمدهاي تعريف شده در فوتبال همراه شده است، باشگاه پرسپوليس اقدام به اعلام شماره حساب جهت دريافت كمكهاي مالي مستقيم هواداران كرده است».

باشــگاه پرســپوليس ضمن اعلام شماره حساب به هواداران گفته تصوير فيش واريزي خود را به كانال تلگرام اين باشگاه بفرستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.