الريان با 6 مليپوش به دنبال امتياز از پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

شش مليپوش قطري به اردوي تيم الريان بازگشــتند. الريان پنج بازيكن در تيم ملي بزرگسالان و يك بازيكن در تيم اميدهاي اين كشور دارد كه با اين بازيكنان اميد زيادي به شكست پرسپوليس دارد. غافــل از اينكــه پرســپوليس هم جزو تيمهايي اســت كه مليپوشــان زيادي دارد و در تيــم بزرگســالان 8 مليپوش خواهد داشــت. ســرمربي دانماركي تيم الريان قطر، سهشــنبه آينده بايد در بازي ســوم خود در ليگ قهرمانان آســيا در ورزشگاه جاسم بنحمد دوحه )ورزشگاه اختصاصي باشگاه الســد( از پرسپوليس ايران ميزباني كند. تيــم قطري با توجه به كســب ســه امتياز از دو بازي قبل به دنبــال برتــري در اين بازي هســتند تا بتواننــد اميدوار به صعــود از گروه خود باشــد. اين در حالي است كه قرمزپوشان ايراني به چيزي جز كسب پيروزي راضي نميشــوند چراكه نميخواهند از الهلال فاصلــه بگيرند و به دنبال صدرنشــيني هستند. الهلال عربســتان و پرسپوليس ايران با 4 امتيــاز در ردههاي اول و دوم اين گروه ايستادند كه همين مساله باعث شده الريانيها به دنبال سه امتياز در اين بازي حساس باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.