لادروپ- برانكو ؛ يك دوئل و يك شكست سنگين براي پروفسور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

عصر سه شــنبه و در دوحه ميشل لادروپ نامــدار در قامــت ســرمربي الريــان مقابــل پرســپوليس و برانكو ايوانكوويچ قــرار خواهند گرفت.اما اين دو مربــي پيش از اين نيــز يك بار در ليگ قهرمانان آســيا مقابــل هم قرار گرفتهاند كه آن مســابقه با شكســت سنگين پروفسور تمام شد. بايد به دوم ارديبهشت ماه سال 94 برگرديم. روزي كه برانكو براي سومين بار روي نيمكت پرسپوليس نشست و براي اولين بار اين تيم را در ليگ قهرمانان هدايت كرد.

در آن مسابقه پرســپوليس كه از چهار بازي قبلــي 9 امتياز جمع كرده بود با نتيجه سه بر صفر به لخويا باخت تا لادروپ شكست دور رفت در تهران را جبــران كرده و با همان نتيجهاي كه به حميد درخشان باخته بود مقابل برانكو برنده باشد.

البته با توجه به ناآشــنايي برانكو نسبت به پرســپوليس نميتوان درباره اين باخت ايــرادي از او گرفت اما بازي دادن به پيام صادقيان در آن مســابقه يكي از اشــتباهات بزرگ پروفسور بود. پرســپوليس در آن مسابقه هر سه گل را در بيســت دقيقه پاياني دريافت كرد ضمن اينكــه از بين بازيكنان تيم فعلي تنهــا مهدي طارمــي در تركيب اصلي بود و عليپور بهعنوان بازيكن ذخيره به ميدان آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.