فينالدوم؛جشنقهرمانييا تمديد رقابت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيكان و بانک سرمايه امروز براي بار دوم در فينال مقابل هم قرار ميگيرند. فينالي كه هم ميتواند قهرمان را مشخص كند و هم يک بازي ديگر به آن اضافه! در بازي امروز، بانک سرمايه كه در ديدار چهارشنبه بازي باخته را با پيروزي عوض كرد، يک برد ديگر تا قهرماني فاصله دارد و با چهارمين بردش برابر پيكان در اين فصل، براي دومين فصل پياپي قهرماني را از آن خودش ميكند. پيكان هم از طرف ديگر در شرايطي پا به ميدان ميگذارد كه در هر سه شكست قبلي برابر سرمايه، از حريف پيش بود و بعد از آن نتيجه را با باخت عوض كرد. حالا پيكان چارهاي ندارد جز تكرار همان كاري كه در آغاز سه ديدار قبلي كرد البته با پاياني متفاوت تا بتواند از شروع خوبش به پيروزي دست پيدا كند.

1- بانك سرمايه با بازيكنان و تيمي كــه دارد، اينطور نشــان داده كه براي تــاش صد درصدي و رســيدن به اوج، به انگيزه خيلي زيــادي نياز دارند. آنها تقريبا هيچ مســابقهاي را با تمام توان و انرژي شان آغاز نكردند. بازي خوب و كم نقصي از اين تيــم در ليگ ديديم اما يا قدرت حريف به اندازهاي نبود تا با پنجاه يا شصت درصد توان سرمايه برابري كند و يا آنقدر خوب بود كه يكي دو ســت از تيم كارخانه بگيرد تــا انگيزه لازم را به حريف تزريق كنــد. اين تحليل واضح و مشخصي است و مهمترين چهره سرمايه و يكــي از عوامل اصلي بــرد آنها برابر پيكان هم چند روز پيش به آن اشــاره كرده. حالا اينكــه نقش مربي به عنوان انگيزهدهنده و آمادهكننده بازيكنان در اين تيم كجاست، سوالي است كه قطعا بايد براي فصل آينده پرسيده شود!

2- ســرمايه در ديــدار برابر پيكان كاري را انجام داد كه خوب بلد بود.

آنها به دليل هميــن فاكتوري كه در بالا گفته شــد، قدرت واقعي شــان در شــرايطي نمايان ميشود كه باخت را به شــدت حس كنند. از طرف ديگر آنها تنها تيمي هســتند كه در طول اين فصل، هيچ ديــداري را با نتيجه 3 بر 2 نباختهاند. اين يعني سرمايه راه بردن را خوب بلد اســت و دقيقا بر عكس پيكان در گرفتن ســت پنجم تبحر بســياري دارد. سكه ســرمايه دو رو بيشتر ندارد. آنها يــا كاما يكنواخت بازي ميكنند و يا روند صعودي دارنــد و بعد از نمايش ضعيفشــان به بازي بر ميگردند! اتفاقي كه در هر ســه ديدار ايــن تيم در اين فصل برابر پيكان، حالت دومش رخ داده و آنها هميشه شــروع بدتري نسبت به پيكان داشتند. شروع بدي كه هر سه با بازگشت به بازي همراه بوده و برد را در حساب آنها ريخته است.

3- در طرف مقابل سرمايه، پيكاني قــرار دارد كه واضح اســت روي كاغذ ستارههاي كمتري دارد.

آنهــا در طول ليگ و پليآف ســه باخت بيشتر از حريفشان متحمل شدند كه البته دوتــاي آنها برابر خود بانكيها بــوده. با اين حــال ميشــود پيكان را تيم متعادل تري دانســت با اين تفاوت كه اين حالت آنها مقابل بانك ســرمايه ديــده نميشــود! يعني دقيقــا همان انگيزهاي كه سرمايهايها از عقب افتادن ميگيرنــد، پيكان را ضعيفتر ميكند و صد البته كه پيــكان اكبري ابزار مقابله با ســتارههاي برانگيخته شده سرمايه را هم ندارد!

4- در بازگشــت ســرمايهايها به بازي و چند برابر شدن انگيزه هايشان از سيد محمد موسوي گفتيم.

بازيكنــي كه بارها و بارها نشــان داده كه شــرايط دشوار و كريخوانيها عملكردش را چندين درجه بهتر ميكند. در بازي اول فينال هم سرويسها، حمله و از آن مهمتر دفاعهايش از اصليترين عوامل برد شاگردان كارخانه بود. موسوي را بدون اغراق ميتوان يكي از اصليترين برگهاي برنده سرمايه در بازي اول برابر پيكان دانست. برگ برندهاي كه البته ما به ازاي آن در تيم حريف ديده نميشود.

سعيد معروف اگرچه مهره به شدت تاثير گذاري است و رهبرياش پيكان را به مدعي كنوني تبديل كرده اما نشــان داده در تيمهايــي كه حضــور دارد، در شرايط بحراني نميتواند به تنهايي حكم برگ برنده را داشته باشد.

بــه عبــارت ديگــر پيــكان براي قهرماني يك موسوي كم دارد. بازيكني كه عــاوه بر يكهتازي در دفاع وســط، نقــش تهييجكنندگي و القــاي انگيزه فوقالعادهاي دارد و ميتواند نتيجه را در لحظات حساس تعيين كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.