فينال و ردهبندي واليبال بليت فروشي ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســوولان برگزاري رقابتهــاي فينال و ردهبنــدي ليگ برتر واليبال اعام كردند كه اين مســابقات بليت فروشــي نخواهد داشت. ديدار ردهبندي و فينال ليگ برتر واليبال باشــگاههاي كشــور عصر امروز در خانه واليبال تهران برگزار ميشــود. با توجه به اتفاقاتي كه در بازي نخست فينال و همچنين بازيهاي مرحله نيمهنهايي رخ داد، مسوولان برگزاري مســابقات مجبور شدند بــار ديگر اعام كنند كه بــراي بازيهاي فينال و ردهبندي در خانه واليبال تهران بليت فروشــي نخواهد شــد. بنا بــر اعام مســوولان برگزاري اين بازي ها، براي بــازي ردهبندي بين تيمهاي ســايپا و شــهرداري اروميه 10 درصد از 1800 صندلي اين سالن به هواداران تيم ميهمان يعني شــهرداري اروميه تعلق خواهد داشــت و بيشتر از اين تعداد نميتوانند وارد ســالن شوند. ساير بليتها هم در اختيار باشــگاه سايپا خواهد بود. بر همين اساس مسوولين خواستهاند تا هواداران اروميه بدون هماهنگي با باشــگاه خود به سالن نيايند، چراكه ســهميه بليتهايشــان در اختيار باشــگاه شهرداري اروميه اســت. همچنين براي بازي فينال بين تيمهاي پيكان و بانك ســرمايه تقسيم بندي بليتها به صورت ‪-50 50‬ است اما با توجه به اينكه پيكان در اين مســابقه ميزبان محســوب ميشــود ميتواند جايگاه مخصوص تماشاگرانش را خودش اتنخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.