تلاش هندبال براي پيوستن به مسافران باكو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخرين نشست سالانه هيأت اجرايي كميته ملي المپيــك بــراي بررســي پيشنويــس اساســنامه ايــن كميتــه در حالــي صبح ديــروز برگزار شــد كه تعيين تكليــف درباره حضــور كاروان ايــران در بازيهــاي كشــورهاي اسامي نيز در دستور كار قرار گرفت. در اين جلســه كه با حضــور محمدرضا داورزنــي و امير خادم بــه عنــوان نماينــدگان وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد، عاوه بر تدويــن پيش نويس نهايي اساســنامه، حضور 19 رشــته كاراتــه، تكواندو، جودو، ژيمناستيك، شنا، تيراندازي، وزنهبرداري، بوكس، واترپلو، بســكتبال، دو و ميداني، واليبال، شــيرجه، تنيس، كشتي، ووشو، تنيس روي ميز، دووميداني معلولان و جودو نابينايان در بازيهاي كشورهاي اســامي تاييد شــد. اين تركيب در شرايطي به صورت قطعي اعام ميشود كه برخي از رشــتهها مدتــي قبــل خواستار اعزام ورزشكاران بيشــتري بودند كه نفرات تيرانــدازي و بوكــس در همين راستا افزايش يافت. ضمــن اينكــه واترپلو نيز در اين مرحلــه به تركيب كاروان اعزامي اضافه شــد. البته برخي از اعضاي هيات اجرايي و ســتاد برگزاري بازيهــا از بســته شــدن تركيب اعزامي خبر ميدهند اما گويا با تغييراتي كه در راس فدراسيون هندبال صورت گرفته، اين احتمــال وجود دارد كه اعزام تيم ملي هندبال به بازيهاي كشورهاي اســامي نيز در برنامه قرار گيرد. البتــه هنوز چيزي قطعي نيســت و بايد ديد ســتادي كه براي اين بازيها تشكيل شده، در نهايــت چه تصميمي ميگيرد و آيا ميخواهد تعداد اعضــاي كاروان اعزامي ايران به بازيهاي كشورهاي اسامي را بزرگتر كند يا اينكه ترجيح ميدهد 20 نفر ديگر را به كاروان اضافه نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.