فوتباليستها از امروز به اردو ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي انتخابــي فوتبال دانشــجويان به منظور حضور در بيســت و نهمين دوره يونيورســياد دانشــجويان جهان در چين تايپه از امروز و به مدت دو روز در مجموعه ورزشي دانشگاه تهران آغاز ميشود. بيست و نهميــن دوره يونيورســياد دانشــجويان جهان از 28 مرداد تا هشــتم شــهريور ماه در چين تايپه آغاز ميشود كه براي حضور در اين رقابتها رشتههاي مختلف مشغول آماده سازي هستند.

يكي از اين رشــتهها فوتبال است كه نخســتين مرحله اردوي انتخابي خود را از امروز با حضور تمامي دانشــجويان منتخب دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالي و همكاري هيات ورزشهاي دانشگاهي استان تهران برگزار ميكند. دانشــجوياني كه در تيمهاي ليگ برتر، دســته يك و دو فوتبال سال جاري شاغل هستند، نيز ميتوانند در اردوي انتخابي فوتبال دانشــجويان شركت كنند. همچنين دانشــجويان مليپوش در اردوي بعدي به نفرات دعوت شــده اضافه ميشوند.

فدراســيون ورزشهاي دانشــگاهي ايــران براي شــركت در يونيورســياد در هشت رشــته وزنه برداري، تكواندو، ووشو، شمشــيربازي، تيراندازي با كمان، فوتبال، واليبال و بســكتبال اعــام آمادگي كرده است كه حضور در سه رشته نخست تاييد شده اســت اما در پنج رشــته ديگر هنوز ميزبان حضــور ايران در اين رشــتهها را تاييد نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.