آرمات: چيزي براي از دست دادن نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم واليبال سايپا ميگويد بازي ســختي را مقابل شهرداري اروميه در پيــش داريم اما بــراي برد وارد زمين ميشويم. مســعود آرمات پيش از ديدار دوم ردهبندي ليگ برتر برابر شــهرداري اروميــه ميگويد: «با علم به اينكه اروميه براي ثبــت دومين برد خود و رســيدن به جايگاه ســومي به ميدان ميآيد بازي را آغــاز خواهيم كرد. مــا چيزي براي از دســت دادن نداريم و با همــه قوا براي كســب جايگاه ســومي ليگ برتر امسال ميجنگيم.»

او ادامه ميدهد: «در بازي نخســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.