رونمايي از لوح ثبت ملي مجموعه سواركاري گنبد كاووس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مراسم رونمايي از لوح ثبتي مجموعه ســواركاري شهرســتان گنبد كاووس در فهرســت آثار ملــي كشــور در مجموعه سواركاري اين شهرستان برگزار شد.

اين مراســم بــا حضــور نماينده مردم گنبد كاووس در مجلس شــوراي اســامي، امــام جمعه اين شهرســتان، فرماندار ويژه شهرستان، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري استان گلســتان، مديركل امور روستايي اســتانداري گلستان، شــهردار و اعضاي شــوراي شــهر، جمعي از ورزشــكاران، مــردم و مســوولان شهرســتان گنبد كاووس برگزار شــد. مجموعه سواركاري گنبد كاووس در ســال 1340 با اهداف مســابقههاي كورس اسب دواني و توليد و پرورش اســبهاي نــژاد تركمن پايه گذاري شــد و اين مجموعه 160 هكتار وسعت دارد.

براي انتخاب تيم اعزامي به رقابتهاي دانشجویان جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.