دوستي در اسكيت اول شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي آزاد تيراندازي اهداف پروازي

فينال رقابتهاي اســكيت در حالي پيگيري شد كه علي دوستي توانست در جايگاه اول بايســتد. پس از برگزاري دو روز مســابقه علي دوستي تيرانداز ارزنده كشــورمان از مازندران توانســت با امتيــاز 105 در مقدماتــي و 43 در فينال به جايگاه اول دســت يابد. همچنين علي احمدي از تهران با امتياز 90 در مقدماتي و 37 در فينــال و نيز علي خياطــان از اصفهان با امتياز 76 در مقدماتي و 32 در فينال توانســتند جايگاه دوم و ســوم را از آن خود كنند. بنا به درخواست فرشيد عليمحمــدي مربي تيــم ملي اين رقابتها جهت ركورد گيري برگزار شــده بود. رقابتهــاي تراپ دوتايي نيز با به حد نصاب نرســيدن تعــداد تيراندازان در دور مقدماتي پايان يافت و فينال نداشت. اين رقابتها مرحله اول مسابقات آزاد اهداف پروازي كشور است كه در رشته تراپ دوتايي و اسكيت در 5 راند برگزار شد.

چلنج جهاني تنيس روي ميز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.