4 بازيكن ايراني به بلاروس ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهــار بازيكن تنيس روي ميز كشــورمان در مســابقات چلنج جهاني بــاروس حضور پيدا ميكنند. مســابقات چلنج جهاني بــاروس در حالي روزهاي 25 تا 29 اســفندماه در شهر مينســك باروس برگزار ميشود كه 4 نماينــده كشــورمان در اين رقابتها به ميدان ميرونــد. امين احمديان، محمدامين روئين تن، امين ميرالماســي و ميعاد لطفي نمايندگان كشورمان در مسابقات باروس هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.