لايق: مسوولان خوزستان هنوز به تعهدات خود عمل نكردهاند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرونــده ليگ برتر تكوانــدو مردان، فردا در خانه تكواندو بسته ميشود. در رقابتهاي فــردا ديدارهاي هفته هفتــم )پاياني( از دور برگشــت پانزدهمين دوره ليگ برتر جوانان و بزرگسالان جام خليج فارس، يادواره شهداي تكواندو مدافع حرم، با حضور 108 تكواندوكار و در قالب 7 تيم پاس قوامين، دانشــگاه آزاد اسلامي، شهرداري ورامين، لوازم خانگي كن، شــهداي مدافع حرم ســاري، هيات تكواندو شــمال شرق و ياسين پيشرو البرز به ميزباني خانه تكواندو برگزار ميشود.

اين رقابتها در حالي برگزار ميشــود كه تيم دانشــگاه آزاد در پايان هفته ششــم اين رقابتها توانســت قهرماني زودرس خود را رقــم بزند و تيم شــهرداري ورامين نيز با يك امتياز كمتر در جايــگاه دوم قرار گرفت اما رقابت اصلي بين ســه تيــم پاس قوامين، لوازم خانگي كن و ياســين پيشرو البرز است كه براي كسب سكوي سوم عزم خود را جزم كردهاند و با رقابتهاي فردا مشخص ميشود كه كدام يك از اين سه تيم برسكوي سوم قرار ميگيرند.در هفته هفتم و پاياني اين رقابتها تيم پاس قوامين و شهرداري ورامين به مصاف يكديگر ميروند و نتيجه اين ديدار حســاس ميتواند جايگاه سومي تيم پاس قوامين را در جدول ردهبندي مشخص كند. در ادامه هيات تكواندو شمالشــرق رو در روي تيم شهداي مدافع حرم ســاري قرار ميگيرد و در آخرين ديدار جام پانزدهــم نيز تكواندوكاران دو تيم لوازم خانگي كن و ياســين پيشرو البرز كه با يك اختلاف امتياز كمتر به ترتيب در جايگاه چهــارم و پنجم قرار دارند بــا يكديگر مبارزه ميكنند. در اين هفته دو تيم دانشــگاه آزاد اســلامي و مجتمع فرهنگي ورزشــي جوانه نيز ميبايست با يكديگر رقابت ميكردند كه مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه به دليل آسيب ديدگي هوگوپوشــان خــود از حضور در اين رقابتها انصراف داد.

مشــكلات ميزبانی آبادان برای جام جهانی كشــتی همچنان بــه قوت خود باقيســت. در هميــن رابطــه رضا لايق، دبير فدراسيون كشتي ميگويد كه هنوز مســوولان آبادان به تعهــدات خود عمل نكردهاند. او ميگويد: «تمايل فدراســيون ميزباني آبــادان در جام جهاني كشــتي فرنگي اســت اما به رغم مذاكرات فراوان، مسوولان استان خوزستان به تعهدات خود در زمينه اين رقابتها عمل نكردهاند».

ايــن اظهار نظر كه هنوز مســوولان آبادان به تعهداتشــان عمل نكردهاند، در حالــي از زبان لايــق روي خروجي يكي از خبرگزاريهــا قــرار گرفته كــه او در مصاحبــهاي ديگر، كمي منعطفتر درباره ميزبان جام جهاني كشــتي فرنگي حرف ميزند و ميگويد: «پــس از اتفاقاتي كه افتاد، مسوولان استاني خوزستان قرارداد هتلها براي اســكان تيمها و ميهمانان را منعقد كردند و موضوع اســكان و تغذيه حل شــد. البته هنوز مشكل حمل و نقل تيمها حل نشــده اســت و درست نيست كه مســوولان استان خوزســتان به اين خاطر كه فدراسيون كشتي در اين فرصت محدود تا آغاز جام جهاني تحت فشار قرار دارد اينگونه عمل كنند. اميدوارم هر چه سريعتر به تعهدات خودشان به طور كامل عمل كننــد تا مشــكلي در ميزباني جام جهاني به وجود نيايد.»

لايق ادامه ميدهد: «مسوولان استان خوزستان بايد هر چه سريعتر هزينههاي حمــل و نقل تيمهــا را پرداخت كنند تا كار جلو برود. ميزباني مســابقات بار ديگر بــه آبادان برگشــت، چرا كه ما دوســت داريم مردم خونگرم اســتان خوزستان را خوشــحال كنيم اما در مقابل اميدواريم كه مسوولان اســتاني هر چه سريعتر به تعهدات باقي مانده خود عمل كنند.»

جــام جهاني كشــتي فرنگي 2017 با حضور 8 تيم برتر جهان شــامل ايران، روســيه، آذربايجــان، تركيــه، بلاروس، اوكرايــن، آلمان و قزاقســتان در روزهاي 26 و 27 اســفندماه جاري در سالن كوثر آبادان برگزار ميشــود البته مگر اينكه در تصميم گيری كه قرار بوده ديشــب انجام شود، تغييری صورت نگرفته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.