ولاسوف،چاکوتادزهوسيمينوفدرراهايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

خداحافظي ســجاد عباسي از تيم ملي ووشو در حالي مطرح شد كه با واكنشهايي همراه بود. اين در شــرايطي اســت كه خود عباسي هم دلايلش براي خداحافظي از تيم ملي را به دو شــكل متفــاوت اعلام كرد. در اين رابطه رييس فدراســيون ووشو نيز ورود پيدا كرده و بعد از شــنيدن دلايل عباســي ميگويد: «گفته شــده اســت كه عباسي به نحــوه انتخابيهاي تيم ملــي معترض بوده، اين در حالی است كه فرايند دعوت شدن به تيم ملي واضح است و براي هيچ ورزشكاري هم اســتثنا قايل نيستيم. او اگر دوست دارد به تيم ملي برســد بايد در مسابقات كشوري حضــور پيدا كند و بعــد از آن در انتخابيها پيروز شود. اين قانون براي همه ورزشكاران است و همه ملزم به رعايت آن هستند.»

رييس فدراســيون ووشو تاكيد ميكند كه تيم جواني به بازيهاي كشورهاي اسلامي اعزام ميشود: «24 اسفندماه نخستين رقابت انتخابي تيم ملي برگزار ميشــود و تركيب نهايي در فروردين ماه مشخص ميشود. قصد داريم با تركيبي از مدال آوران قهرماني آسيا و برخــي نفرات تيم جوانــان عازم بازيهاي كشورهاي اسلامي شويم ».

مهــدي علينــژاد اشــارهاي هــم به رقابتهاي ليگ ميكنــد: «به طور حتم هر تيمي بيشتر ســرمايه گذاري كند، قهرمان ليگ ميشود. تيم پارس جنوبي در سه سال گذشته نفرات خوبي را جذب كرده و به حق روي سكوي نخســت قرار گرفته است.البته دراين بين گفته ميشود كه قهرماني تكراري پارســيها جذابيت ليــگ را كاهش ميدهد اما در ســالهاي گذشــته تيم دانشگاه آزاد نايــب قهرمان بود اما امســال تيم پاس ناجا به اين عنوان دســت پيدا كرد. ضمن اينكه قهرمانيهــاي پارس جنوبي هــم به راحتي به دســت نيامده و ساير تيمها شرايط نسبتا خوبي در ليگ داشتند».

تركيب نهايي تيم كشــتي فرنگي روسيه براي حضور در رقابتهاي جام جهاني اعلام شــد. تركيب نهايي تيم كشتي فرنگي روســيه براي حضور در ايــن رقابتها در حالي اعلام شــد كه در تركيــب جديد نام موســي اولويف در وزن 98 كيلوگرم نسبت به تركيب قبلي حذف شده است.

براســاس اعــلام فدراســيون روســيه، در 59 كيلوگــرم: مينگيان ســيمينوف )برنــز المپيــك 2012، نقره جهان و قهرمان اروپا( - اســتپان ماريانيان )قهرمــان بازيهاي اروپايي و اروپا، طلاي جوانــان جهان(، در 66 كيلوگرم: آرتم ســوركوف )برنز جهان، قهرمــان اروپا و بازيهــاي اروپايي( - الكســي كيانيكين )قهرمان ارتشهاي جهان و مســابقات پادوبنــي(، در 71 كيلوگرم: ابوزيد مانتســيگوف )قهرمان جوانان جهان، قهرمان روســيه و جام پادوبني( - يــوري دنيس اف )نفر دوم جــام پادوبني(، در 75 كيلوگرم: رومن ولاســوف )دو طلاي المپيك و جهان( – چنگيز لابازانــوف )قهرمان جهان(، در 80 كيلوگــرم: رمضــان آباچاريف )قهرمــان جهــان( - ادلان آكيف )نفر دوم جام پادوبنــي(، در 85 كيلوگرم: داويت چاكوتــادزه )قهرمان المپيك و بازيهــاي اروپايي( - يوگني ســاليف )نقره جهان، قهرمان بازيهاي اروپايي و ارتشهاي جهــان(، در 98 كيلوگرم: ماكســيم اســتفاريان )نفر سوم جام پادوبني( و در 1۳0 كيلوگرم: ســرگئي ســمينوف )برنز المپيك و نقره جوانان جهــان( - بوريس واين اســتين )نفر دوم جام پادوبني(، بــه ايران ميآيند. تيم ملي ايران با روسيه همگروه است و همين موضوع و اين تركيب نشــان ميدهد كه رقابت هيجان انگيزي را در روز نخست شاهد خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.