فردا،جدال براي سكوي سوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مصدومان تيم ملی از ٦ فروردين وارد شياپچانگ ميشوند اردوهاي تيــم ملي تكوانــدو جهت اعزام بــه رقابتهاي دادند تا خيلي هم از تمرينات آماده سازي دور نباشند. قهرماني جهان در حالي از 14 اســفندماه شروع شده است كه نخستين مرحله اردوي تيم ملي تكواندو به ميزباني آكادمي ابوالفضل يعقوبي و مهدي خدابخشي دو مليپوش كشورمان به ملي المپيك آغاز شــد كه با توجه به برگزاري هفته پاياني ليگ دليل مصدوميتي كه داشــتند تمرينات تكواندو خود را در اين برتــر تكواندو و حضور اردونشــينان در مســابقات ليگ اردوي مرحلهازاردوهاانجامندادند. هوگوپوشــانچندروزتعطيلشــد.ادامهاردويآمادهسازي

بــا توجه بــه برنامه اردوهــاي تيم ملي تكوانــدو، مهدي هوگوپوشان از روز سه شنبه در مركز جهاني تكواندو دوباره آغاز خدابخشــي و ابوالفضل يعقوبي از 6 فروردين ماه 96 تمرينات ميشــود و تا 29 اسفندماه ادامه دارد.پس از آن اردونشينان به جدي تكواندو را شروع ميكنند. اين دو تكواندوكار در اردوهاي تعطيلات نوروزي ميروند و از 6 فروردين ماه مرحله دوم اردوي اسفندماه تمرينات بدنسازي و كار با وزنه را در برنامه خود قرار تيم ملي شروع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.