نمره 20 مدويد به زنده ياد تختي و كشتي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنا - الكســاندر مدويد قهرمان اسطورهاي كشــتي آزاد جهان در دوران شــوروي از بلاروس نمره 20 اخلاق و جوانمــردي را به زنده ياد غلامرضــا تختي رقيب و رفيق خود داد و كشــتي ايران را نيز ســتود. مدويد دارنده ســه نشــان طلاي المپيك، هفــت قهرماني جهان و دهها افتخار اروپايي و بينالمللي به مناســبت حضور كاروان ورزشي بلاروس در رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي 2017 در آبادان، گفت: «كشتي ايران يكي از بهترينها در جهان اســت و ايرانيها هميشه در رقابتهاي المپيك و جهاني قهرمان و مدال آور بوده اند.»

رييس كنفدراســيون ورزشهاي زورخانهاي اروپا در حاشيه حضور تيم ملي كشــتي بلاروس در ســفارت جمهوري اسلامي در مينسك در گفــت وگو با ايرنــا، جايگاه ايران را در ورزش كشــتي جهان براي ديگر كشــورها ارزشمند خواند و بر لزوم استفاده متقابل از تجربيات دو كشور در اين عرصه نيز تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.