مخابرات اصفهان، قهرمان ليگ برتر بسكتبال با ويلچر شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اولين مرحله از اردوي تيم بسكتبال با ويلچر جوانان زير 2۳ سال براي شركت در مسابقات جهاني كانادا در مجموعه ورزشي شــهيد هرندي تهران آغاز شد. رقابتهاي جهاني بســكتبال با ويلچر جوانان، خرداد سال آينده به ميزباني كانادا برگزار ميشود و تيم ملي كشــورمان پس از كسب عنوان قهرماني از رقابتهاي انتخابي منطقه آسيا و اقيانوســيه، ســهميه حضور در مسابقات جهاني را بهدست آورد.

براي شــركت در ايــن رقابتهــا، 17 بسكتباليســت جوان از ديروز به اولين مرحله اردوي آمادگي كه در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار ميشــود، دعوت شدند كه تا 28 اسفند اين اردو ادامه دارد. اميررضا احمدي )ايلام(، مهدي مظلــوم )مازندران(، مهدي مانــدگار، مهدي امانــي )هرمزگان(، علي كريمي )اصفهان(، مجتبي كمالي، پويان وليپور )فــارس(، محمد ســياري، همايون عســگري، مهدي عباســي )مركزي(، پيمان ميزان، حســنعلي كعبي، سيدمهدي موسوي )تهــران(، رضــا عيوضي )قم(، ســيدمحمد سهرابي )لرســتان(، عرفان بخشنده و محمد چقر)گلســتان(، نفرات حاضــر در اين اردو هستند. سرمربيگري اين تيم را حسن پالار و همچنين مسعود فلاح و ياسر گيلكي بهعنوان مربي را برعهده دارند.

مرحلــه پاياني ليگ برتر بســكتبال با ويلچر به ميزباني آمل برگزار شد و در پايان پس از انجام 9 بازي، تيم مخابرات اصفهان به مقام قهرماني دســت يافت، شــهرداري آمل نايب قهرمان شــد و مقام سوم نيز به تيم پگاه فارس رسيد.تيمهاي ايثار قم، ملي حفاري خوزستان، شهرداري اراك و هيات زنجان نيــز عناوين چهارم تا هفتم را از آن خود كردند.

پــگاه فــارس بهعنوان تيــم برگزيده اخــلاق و صالح عياشــي نيــز از تيم ملي حفاري خوزســتان بهعنــوان بازيكن فني انتخاب شد. رقابتهاي ليگ برتر بسكتبال با ويلچر از آبان ماه سال جاري با حضور 7 تيم آغاز شــد . در پايان اين مسابقات تيم هيات زنجان به مســابقات ليگ دسته يك سال آينده سقوط كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.