ملايی به فينال رسيد، بقيه باختند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريان رقابتهاي جودو جايــزه بزرگ باكو مبارزات اوزان 7۳- و 81- كيلوگرم برگزار شــد.پس از باختهاي زودهنگام جودوكاهاي كشورمان، ديروز ســعيد ملايي توانســت از ســد رقبايش بگذرد و مبارزات خوبي را به نمايش بگذارد. ملايــي در وزن 81- كيلوگرم و در دور نخســت استراحت كرد و ســپس در دور دوم به مصاف افيق صفرلي از آذربايجان رفت و توانست اين آذري 22 ســاله را كــه قهرماني نوجوانان و نايــب قهرماني جوانان اروپــا را در كارنامه دارد، شكســت داده و به دور سوم راه پيدا كند. ملايي در دور سوم نيز با جودوكاي هلندي مسابقه داد و با شكست او به جمع چهار نفر برتر راه پيدا كرد. ملايي براي رســيدن به فينال به مصاف نماينده مغولستان رفت و با شكست اين حريف به فينال رســيد .) البته با توجه به زمان مسابقه فينال و بسته شدن اين صفحه، نتيجه او در فينال در اين بخش عنوان نمی شود.(

امــا در وزن 7۳- كيلوگــرم محمد محمدي بريمانلــو در گروه A دور نخست استراحت كرد و ســپس به مصاف ريكي ناكايا از ژاپن رفت و ايپون شد. نماينده ژاپن مدال نقره المپيك 2012 لندن، دو طلا و يك نقره جهان را در كارنامه دارد. مهدي فتحي پور ديگر نماينده كشــورمان در اين وزن در گروه C دور نخســت استراحت كرد و ســپس در يك مبارزه سخت با لاشا شاداتاشــويلي دارنده طلاي المپيك 2012 و برنز المپيك 2016 ريو و نفر چهارم ردهبندي جهاني از گرجستان مصاف داد. او نيز در اولين مبارزه خود ايپون شــد. رقابتهاي جايزه بزرگ باكو با حضور 18۳ جودوكا از ۳1 كشور در حال برگزاري است و تيم ملي كشورمان با 10 جودوكا در 5 وزن در اين رقابتها حضور پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.