قهرماني هر سه وزن نخست براي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در نخســتين روز از مســابقات وزنه برداري جام فجر، رقابت دستههاي ‪62 56،‬ و 69كيلوگرم برگزار شد و در هر ســه وزن مقام قهرماني به وزنهبرداران ايران رسيد. در 56 كيلوگرم چهار نفر، 62 كيلوگرم 6نفر و 69 كيلوگرم سه نفر به رقابت پرداختند كه در دســته 56 كيلوگرم؛ حسن گل پرور )خوزستان( با مجموع 241 كيلوگرم؛ محسن نكيسايي با مجموع 218 كيلوگرم و روسلان رضازاده )آذربايجان( با مجموع 216 كيلوگرم؛ به ترتيب سكوهاي اول تا سوم را به دست آوردند. در دسته 62 كيلوگرم، يعقوب پشوتني )خوزستان( با مجموع 267 كيلوگرم؛ روبرت مانيا )روماني(: با حد نصاب 26۳ كيلوگرم و الهيار آبيشــوف )آذربايجان( با مجموع 262 كيلوگرم ردههاي اول تا ســوم را به خود اختصاص دادند. در دســته 69 كيلوگرم نيز مصطفي زارعي )تيم ملي ايران(با مجموع 281 كيلوگرم؛ ايهان رمضان )تركيه(: با ركورد مجموع 278 كيلوگرم و شفيق جان )افغانستان( با مجموع 180 كيلوگرم، اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.