رستمي برای گرفتن جايزه به تايلند دعوت شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كيانوش رستمي از سوي فدراسيون جهاني وزنهبرداري دعوت شد تا در مراســمي جايزه بهترين وزنه بردار سال 2016 را دريافت كند. كيانوش رســتمي در نظر ســنجي كه فدراسيون جهاني براي انتخاب بهترين وزنهبردار سال 2016 گذاشته بود، توانست با به دست آوردن بيشترين آرا بهعنوان بهترين وزنهبردار مرد سال انتخاب شود.

در بخش زنان نيز سوپيتا تاناسان از تايلند كه قهرمان المپيك ريو در دســته 48 كيلوگرم شــده بود اين عنوان را به دســت آورد. با توجه بــه اين دو انتخاب، اكنون فدراســيون جهاني براي اين دو وزنهبردار دعوتنامهاي ارســال كرده تا جوايز آنها را در مراسمي اهدا كند. اين مراســم قرار است در حاشيه مســابقات قهرماني نوجوانان جهان برگزار شود. آخرين مرتبه كه يك ايراني موفق به كسب عنوان بهترين وزنهبردار ســال شد مربوط به ســال 2012 است كه بهداد سليمي اين عنوان را كسب كرد. سال 201۳ روسلان آلبگوف روس بهترين وزنهبردار شد.

در ســالهاي 2014 و 2015 ايليا ايلين قــزاق اين عنوان را به دســت آورد. اكنون نيز كيانوش رســتمي با قهرماني در المپيك ريو توانست براي كسب عنوان بهترين وزنهبردار سال 2016 بيشترين آرا را در بين مخاطبان سايت فدراسيون جهاني وزنهبرداري به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.