22 اسفند، مرحله دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي كاراته مردان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

باتوجه به برگزاري فينال رقابتهاي سوپر ليگ كاراته مردان رقابتهاي انتخابــي تيم ملي بــه تعويق افتاد و حــالا با معرفي قهرمان ســوپر ليگ كاراته، مســابقات انتخابي مردان در تاريخ 22 اســفندماه برگزار ميشــود. طبق برنامهريزيهاي كادرفني تيم ملي كاراته قرار اســت بعد از مســابقات انتخابي تيم ملي و رقابتهاي امارات، تركيب تيم ملي كاراته براي مسابقات كشــورهاي اسلامي آذربايجان مشخص شود. مســابقات امارات فروردينماه برگزار ميشــود و پس از پايان اين دو مرحله با جمعبندي كادرفني تركيب تيم ملي براي مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.