مسيب چمدیقدددادرممني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

ليونل مســي همچنان قــرارداد خود با بارســلونا كه در ســال 2018 به پايان ميرســد را تمديد نكرده و اگرچه نگراني زيــادي درباره رفتــن او از نوكمپ وجود ندارد اما زمان در گذر است. اين فوق ستاره آرژانتينــي هر جا كه بــرود )البته جاهاي زيادي هســتند كــه به او پيشــنهادهاي وسوســهانگيز بدهند اگر بخواهد از بارسا برود( وضعيت مالــي خيلي خوبي خواهد داشت.

اما دقيقا مســي در حال حاضر چقدر ميارزد؟ اگرچــه نميتوان رقــم دقيقي گفت اما ميتوانيم با جمع آوري اطلاعاتي و مقايســه با رقيبــش در رئــال مادريد، كريستيانو رونالدو به نتايجي برسيم.

دستمزد مسي چقدر است؟

طبق گزارشها مسي سومين بازيكن اروپــا از نظر دســتمزد بعــد از رونالدو و گرت بيل اســت. بايد توجه داشت كه هر دو بازيكــن رئال در ســال 2016 قرارداد جديدي بستند در حالي كه آخرين قرارداد مســي به ســال 2014 مربوط ميشود و جاي تعجب نيســت كه اين دو از مســي سبقت گرفتهاند.

مسي هفتهاي 336 هزار پوند دستمزد ميگيرد كه 30 هزار پوند از رونالدو كمتر است. در بارسا يا جاي ديگر، مسي حداقل با رقيب ســالهاي اخيرش براي توپ طلا برابر ميشود و شــايد با قرارداد جديدش از او عبور كند. اگر مســي جهان فوتبال را شــوكه ميكرد و به چين ميرفت حتي از هموطنش، كارلوس توس كه هفتهاي 615 هزار پوند دستمزد ميگيرد، جلو ميزد اما در اين مقطع از فوتبالش خيلي بعيد است كه چنين كاري كند و بــا توجه به قانون بازي مالي جوانمردانه بعيد اســت در اروپا چنين پيشــنهادي دريافت كند. اسكار با 400 هــزار پوند دســتمزد در هفته تنها بازيكن ديگري اســت كه بيشتر از رونالدو دستمزد ميگيرد.

مسي چه اسپانسرهايي دارد؟

درســت مثل رونالــدو، قراردادهاي اسپانسرشــيپ مسي بيشتر از آن هستند كه بتوان فهرســت كرد اما مهمترين آنها با ســازندگان كفشهايش اســت. رقابت با رونالدو به اسپانســر هم كشــيده شده و برخلاف رونالدو كــه با نايكي همكاري ميكند مســي با آديداس قــرارداد دارد. چند مــاه بعد از آنكه رونالــدو قراردادي «بلندمدت» با نايكي كه گفته ميشــود مثل قرارداد دايمي لبران جيمز اســت و ميتواند تا يك ميليارد دلار ارزش داشته باشد، امضا كرد، مســي اقدام مشابهي با آديداس انجام داد. شرايط آن فاش نشده اما رسانههاي اســپانيايي گزارش دادهاند حداقل تا پايان دوران بازي او اين قرارداد اعتبار دارد. مســي همچنين با پپســي، ژيلت و تركيش ايرلاينز هم قرارداد دارد. فوربس درآمدهاي او از اين راه در ســال 2016 را 28 ميليــون دلار)23 ميليــون پوند( برآورد كرد.

مسي چه شغلي دارد؟

بخشــي از جذابيت مســي، تصوير او بهعنوان يك فوتباليســت خالص است كه علاقهاي به حاشــيههاي بيرون زمين كه براي او مهيا اســت، ندارد. اينكه دوســت ندارد يك برند شــخصي براي خودش راه بيندازد، خودش يك برند شــده كه مورد علاقه اسپانسرها است.

او مثــل رونالدو در كار كفش و لباس زير و عطر و ادكلن نيســت اما در املاك سرمايه گذاري كرده. بهعنوان مثال بيرون شــهر روســاريو كه محل تولدش اســت، پولــش را در يك پروژه عظيم صرف كرده علاوه بر آپارتمانســازي در مركز شــهر. ســرمايهگذاریهای مســی قطعــا خيلي بيشــتر از اينها است اما مثل بيشتر موارد مربوط به او، قضيه مخفي نگه داشته شده.

مسي چه كارهاي خيريهاي ميكند؟

مثل كارهاي تجاري، اقدامات خيريه مسي هم قابل توجه است اما او مايل است از طريق موسســات و افراد قابل اعتمادش اين كار را انجام دهد.

او ســازمان خودش را دارد، بنياد لئو مســي كه اخيرا اعلام كرده قصد حمايت از كمپين مبارزه براي ريشه كني هپاتيت ســي را دارد. اقدامات مسي در اين زمينه بيشــتر مربوط بــه حمايــت از كودكان آسيبپذير و سلامتشان است.

او از ســال 2004 با صندوق حمايت از كودكان ســازمان ملل متحد)يونيسف( همكاري ميكند و از ســال 2010 سفير اين صندوق شده.

مسي دقيقا چقدر ميارزد؟

ارزش دقيق مســي بين 200 تا230 ميليون پوند برآورد شــده كه كمي كمتر از رونالدو اســت. اين ارقــام البته تقريبي هســتند بخصوص با توجه به اينكه منافع مالي ستاره 30 ساله آرژانتيني كمتر علني شــده. فوربس در ردهبندي سال 2016 او را در رده دومين بازيكــن جهان با ‪81/ 5‬ ميليــون دلار درآمــد قــرار داد كه ‪6/ 5‬ ميليون دلار از رونالدو كمتر و 44 ميليون دلار از زلاتان ابراهيموويچ كه فوتباليست بعدي محسوب ميشود، بيشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.