پنالتي اول بارسلونا واقعا پنالتي بود؟ دومي چطور؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بيشترين درآمد ساعتي را كدام ورزشكار دارد؟ كريســتيانو رونالدو در اين فصــل در نبرد توپ طلا ليونل ‪Expert Market‬ منتشــر كرده است. اين بر مبناي فهرست مســي را شكســت داد. او در زمينه مالي هم عملكردي بهتر از ثروتمندان مجله فوربس در ســال 2016 است و طبق آن، يك مســي داشته اســت. بازيكن رئال مادريد در ميان ورزشكاران، روز كاري از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تعيين شده است. سريعترين روند كسب درآمد يك ميليون پوندي را دارد. رونالدو لوييس هميلتون، قهرمان ســابق فرمــول يك ميتواند در تنها 45 ســاعت كاري، يعني تنهــا 68/5 روز زمان نياز دارد تا 7/57 روز كاري بــه اين درآمد برســد. وين روني و باســتين بتوانديكميليونپونددرآمدداشتهباشد. شوايناشتايگر،دوبازيكنمنچستريونايتد13امو14امهستند.

مسي در رده دوم قرار دارد. او در 96/5 روز كاري ميتواند آنها البته در ميان فوتباليستها در ردههاي چهارم و پنجم، پس به درآمد يك ميليون پوند برســد. گرت بيل هم با 77/12 روز از ســه ستاره لاليگا قرار ميگيرند. ادن آزار از چلسي و سرخيو كاري در رده ســوم فوتباليســتها اســت. اين آمار را سايت آگوئرو از منچسترسيتي هم هفدهم و هجدهم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.