منچستريونايتد به دنبال الكسيس سانچس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

منچســتريونايتد قصد دارد الكســيس ســانچس، بازيكن آرسنال را به خدمت بگيرد.

يونايتد اوضاع ســانچس را در آرسنال زير نظر دارد. از قرارداد سانچس كمي بيش از يك ســال باقي مانده اســت و آرســنال ممكن است تصميم بگيرد او را در پايان فصل بفروشد، چون اگر او قراردادش را تمديد نكند، در انتهــاي فصل بعد ميتواند بهصورت آزاد به تيم ديگري برود. آرســنال البته نميخواهد سانچس را به يك رقيب در ليگ برتر بفروشد تا تجربه فانپرسی تكرار نشود. منچسترسيتي و چلسي هم اين بازيكن را ميخواهند.

آرســنال و منچســتريونايتد با وجود رقيب بودن، در ســالهاي اخير بازيكناني را بين هم رد و بدل كردهاند.

سان- بازیکنان آنتالیااسپور ترکیه تولد 36 سالگي ساموئل اتوئو را جشن گرفتند و چند نفر هم کیك تولد را به صورت او زدند؛اما مهاجم کامروني از این کار خوشش نیامد و عصباني شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.