سيمئونه: سائول يكي از بهترين هافبكهاي دنيا ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ديهگو ســيمئونه گفته كه فرناندو تورس در آستانه بازگشــت به ميادين اســت. تورس در بــازي بــا دپورتيوو لاكرونيــا از يك آســيب هولناك جان ســالم بــه در بــرد و بســياري نگران سلامتي او بودند. سيمئونه اكنون گفته كه اين بازيكــن حتي بهزودي ميتواند بازي كند: «او هنوز در مرحله ريكاوري است اما به نظرم چهارشنبه ميتواند به ميادين برگردد ».

سيمئونه درباره ســائول نيگوئس هــم صحبت كرده اســت. او گفته: «از همان روزي كه به باشــگاه آمدم، فراتر از قهرماني، كه به اين هدف رسيدهايم، هميشــه گفتهام كه برنامهام استفاده از بازيكنان جوانمان است. سائول، كوكه، لــوكاس، توماس... مــا چندين بازيكن داريم كه هميشــه عالــي كار كردهاند. سائول همه چيزهاي لازم را دارد تا يكي از بهترين هافبكهاي دنيا شود. او عالي شوت ميزند، ميتواند يك پاس كشنده بدهد، ميتواند ضرباهنگ بازي را تعيين كند و در هوا هم خوب اســت. بالاتر از همه، او بازيكني اســت كــه ميخواهد پيشرفت كند و بازيكن بهتري شود».

رادامــل فالكائــو، بازيكن ســابق اتلتيكــو مادريد در اين فصل در موناكو درخشيده است. او دو فصل ناكام را در ليگ برتر در منچســتريونايتد و چلسي ســپري كرد ولي اكنــون در ليگ يك فرانســه عالي كار ميكند. ســيمئونه گفته: «من تعجب نميكنم كه او چنين عملكــرد عالــي دارد. مــن او را خيلي دوست دارم. او لحظات سختي را پشت سر گذاشته اما آن خوي آشوبگر را دارد و قــدرت دروني فوقالعاده بالايش به او كمــك كرده كه از ايــن بحرانها عبور كند. من براي او فوقالعاده خوشــحالم كه همه چيــز دارد برايش خوب پيش ميرود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.