گوارديولا: اگر قهرمان نشويم فصل خوبي نداشتهايم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پپ گوارديولا، مربي منچسترسيتي گفته كه اگر در ايــن فصل قهرماني به دست نياورد، او را ناكام قلمداد خواهند كرد. گوارديولا بــا انتظارات بالايي وارد منچسترسيتي شده، چرا كه با بارسلونا و بايــرن مونيخ قهرمانيهاي بســياري كســب كرده اســت. او ميداند كه بايد قهرماني به دست بياورد.

گوارديولا گفته است: «من ميدانم كه معيارهــاي من در زمينه گذشــته و قهرمانيهايــم چيســت. ميدانم كه چه بــاري روي دوش من اســت و من بايد آن را كنترل كنــم. ميدانم كه بر اساس قهرمانيهايي كه كسب ميكنيم سنجيده خواهم شد. اين را ميدانم. اگر قهرمان نشويم، فصل خوبي را پشت سر نگذاشتهايم. اين را در همان تابستان كه آمدم ميدانستم اما مربي بودن بستگي بــه نتايج هم دارد. من هميشــه عميقا باور داشــتهام كه نتايج بستگي به روش بازي شما دارد. به همين دليل است كه بايد متقاعد شــوم كه هر روز بهتر بازي ميكنيم.»

گوارديولا بهعنــوان برترين مربي ماه فوريه انگليس شــناخته شده است. او ميگويــد: «حضــور مــن در مونيخ فاجعهبار بــود چون نتوانســتيم ليگ قهرمانــان را فتح كنيم اما ما ســه بار ليگ را پشــت ســر هم فتح كرديم، دو قهرماني جام حذفي داشــتيم، هميشه به نيمهنهايي ليگ قهرمانان رسيديم. با اين حال آن دوران فاجعه بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.