پوچتينو: فوتبال براي لذت و شادي است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

موريســيو پوچتينو از هواداران دو تيم لندني تاتنهام و ميلوال خواســت در بازي حســاس امروز در مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي آرامــش خود را حفظ كنند. از وقتي در قرعهكشي مشــخص شد دو تيم در وايتهارتلين به مصــاف هم ميروند، مقامات تاتنهام در حال گمانه زني با پليس هســتند تا براي جلوگيري از آشــوبهاي احتمالي گروه گانگســتري در شمال لندن تدابير لازم را بينديشــند. سابقه خصومت دو تيم به بازيهاي دهــه 70 بر ميگردد و قبــل و بعد از آخرين ديــدار دو تيم در سال 2001 درگيريهاي گستردهاي ميان هــواداران به وجود آمد. هواداران ميلوال به آشوبگري مشهورند و در جريان برد مرحله قبل برابر لسترسيتي هم دردسرهاي زيادي درســت كردند. هواداران ميلوال در جريان آخرين حضور موفق اين تيم در جام حذفي و در نيمه نهايي ويمبلي در ســال 2013 با خودشان و پليس درگير شدند.

چهارشنبه گذشــته جلسات مشتركي با حضور پليس، مقامات باشگاه و گروههاي هواداري برگزار شد و درباره اقدامات امنيتي توافقاتي حاصل شد. مربي آرژانتيني اسپرز گفت: «اين اولين بار اســت كــه با ميلوال روبهرو ميشوم، چيزهاي زيادي شنيدهام اما اميدوارم اين بار همه چيز خوب پيش برود و هيچ اتفاقي نيفتد. مــن اين آرزو را دارم چون فوتبال اين است، فوتبال براي شادي و لذت است و معني ندارد برايش بجنگي.»

وايتهارتليــن بــه تدريــج در حال خراب شدن است تا استاديوم جديد تاتنهام ساخته شود، اين آخرين ديدار جام حذفي است كه در اين ورزشگاه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.