فهرست اوليه بازيكنان اسپانيا اعلام شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خولن لوپتگي، مربي تيم ملي اســپانيا ليســت اوليه اين تيم را اعلام كرده اســت. روكه مســا و جاناتان ويهرا از لاسپالماس، سوســو از ميــلان و ايبورا از ســويا در اين ليســت حضور دارند. اســپانيا قرار است 4 فروردين در مرحلــه مقدماتي جام جهاني 2018 به ميدان برود و يك ديدار دوستانه را هم بايد در چهار روز بعد از آن در پاريس برابر فرانسه برگزار كند.

لوپتگي قرار اســت جمعــه اين هفته ليســت 23نفره تيمش را معرفي كند اما به بازيكنان ليســت اوليه گفته شده كه آماده دعوت به ليست نهايي باشند. در آن دوران، بازيهــاي لاليگا موقتا تعطيل ميشــود و بازيكنان ميتوانند استراحت كنند.

البته حضور در ليســت اوليه به معناي حضور در ليســت نهايي نيست. براي مثال سوســو در نوامبر هم در ليست اوليه حضور داشــت. لوپتگي سوسو را بهخوبي از دوران حضــورش در تيمهــاي جوانان اســپانيا ميشناســد اما اين هافبك ميلان هرگز به تيم ملي بزرگســالان دعوت نشــده است. سوســو كه در ليورپول و آلمريا نتوانســت درخشــش خاصي داشته باشــد، در ميلان موفق شده و توانسته در اين فصل 30 بازي انجام دهد. او شش گل زده و 9 گل ساخته اســت. او همچنين با تيم زير 19سالههاي اســپانيا در ســال 2012 قهرمــان جــام ملتهاي جوانان اروپا شد.

ويهرا و مســا هــم فصل خوبــي را با لاسپالماس ميگذرانند. مسا مدافع مياني اســت و ويهرا بازيكني اســت كه در ديدار اخير تيمــش در خانه رئال مادريد يك گل زد و يك گل ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.