ارسال پودر سفيد براي فلورنتينو پرس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اخيرا بســته مشكوكي به دفتر فلورنتينو پرس، رييس باشــگاه رئال مادريد ارسال شده و پليس مادريد وارد عمل شــد تا اين بسته را مورد ارزيابي قرار دهد. مقامات اعلام كردهاند بســتهاي كه براي پرس ارسال شده بود باعث شد آنها ظنين شــوند، چرا كه متوجه شدند پودر سفيدي از آن به بيرون ميريزد. مقامات پليس ســاعتهاي زيــادي را در ورزشــگاه گذراندند ولي در بررســيهاي اوليه گفتند كه فعلا خطري نيســت. هنوز نتيجه آزمايشها روي پودر سفيد مشخص نشده و معلوم نيست كه اين پودر چه چيزي بوده است.

رسانههاي اسپانيا اعلام كردهاند كه اين بسته از ايتاليا آمده است. رئال سهشنبهشب بــا تيم ناپولي ايتاليا ديدار كرد و توانســت ســه بر يك ايــن تيم را ببــرد و به مرحله يكچهــارم نهايــي ليگ قهرمانان برســد. نتيجه مجموع دو ديدار شــش بر دو شــد. ناپولــي در نيمه اول يك بر صفر پيش افتاد اما گلهاي سرخيو راموس و آلوارو موراتا به همراه گل به خــودي دريس مرتنس باعث برد رئال مادريد شــد. رئال امروز در برنابئو ميزبان رئال بتيس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.