وستبروم به دنبال جان تري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

توني پوليس گفته كه ميخواسته جان تري را در ژانويه به وستبروم ببرد و اكنون قصد دارد اين كار را در تابستان انجام دهد.

تري 36ساله اميدوار است پس از پايان قراردادش با چلســي در ليــگ برتر بماند. پوليس گفته كه در ژانويه بر سر به خدمت گرفتن تري از او پرسوجو كرده است.

استوكســيتي تيم ديگري اســت كه ايــن كاپيتان ســابق تيم ملــي انگليس را ميخواهد. پوليــس گفته: «طبق چيزي كه در ژانويــه متوجه شــدم، اوضــاع جان اين اســت كه ميخواسته در چلســي بماند. او ميخواهد آنجا باشد و عضوي از تيم قهرمان باشــد. نميدانم او چند بار قهرمان شده اما او ميخواســت كه آنجا بماند. هميشــه به نظرم او بازيكن خوبي بوده اســت. اگر جان در تابستان قابل به خدمت گرفتن باشد، ما مينشينيم و به اين فكر ميكنيم كه چه كار بايد بكنيم. من در ژانويه تنها ميخواســتم بدانــم كه اوضــاع او به چه ترتيب اســت. بهترين كلمه اين اســت كه بگويم اوضاعش را پرسوجو كردم. البته او تنها بازيكني نبود كه دربارهاش پرسوجو كرديم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.