ويهرا: ونگر نميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پاتريك ويهرا، اسطوره آرســنال گفته كه تصور نميكند آرسن ونگر از آرســنال جدا شود. سر چيپس كســويك، رييس هيات مديره آرسنال اخيرا بيانيهاي صادر كرده و گفته كه هر تصميمي بر ســر آينده اين مربي دوطرفه است.

به اين ترتيب، تصميم بر ســر ماندن ونگر بايد به تاييد هيات مديره هم برســد. ويهرا، مربي تيم نيويوركسيتي افســي گفته است: «من آرسن را ميشناســم. او آدمي نيست كه تسليم شود و در اين اوضاع بگذارد و برود. او براي تيم خواهد جنگيد و تمام تلاشــش را براي تيم خواهد كرد، همانگونه كه پيشتر اين كار را كرده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.