كلوپ: از دروازهبانان لیورپول راضيام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

کلیولند کســب کرد. مقایســه همین دو آمار کافی بود تا فرق بود و نبود جیمز در بازیهای کلیولند کاوالیرز مشخص شود.

آمارها نشــان میدهــد در این فصل زمانی که جیمز روی نیمکت بوده، کاوالیرز در هر 100 بار صاحب توپ بودنش به طور متوسط 3/8 امتیاز کمتر از حریفش کسب کرده اســت. این آمار ضعیف زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانید زمانی که جیمز روی نیمکت بوده است، شوالیهها تقریباً با بروکلین نتســی ضعیفترین تیم فصل که در هر 100 مورد صاحب توپ بودنش به طور متوســط ‪/7 8‬امتیــاز از رقبایش کمتر گرفته، برابر است.

تایرون لو، مربی کاوالیرز با داشــتن تیمی پرمهره و بازیکنان بااستعداد هنوز نتوانســته معضل افت چشمگیر امتیازات تیمش در لحظات نیمکتنشــینی جیمز را برطــرف کند. در حالی کــه تنها یک ماه دیگر به پایان مرحله گروهی NBA باقی مانده اســت، او هرچه سریعتر باید کارآمدترین ترکیب را برای امتیاز گرفتن در نبود جیمز پیدا کند و تیمش را برای کسب پیروزی از وابستگی بیش از اندازه به جیمز نجات دهد.

یورگن کلوپ گفته که در تابستان به دنبال خرید دروازهبان جدید نخواهد بــود. این مربي لیورپول به این اشــاره کرده که ممکن اســت هفت یا هشــت بازیکــن جدیــد به خدمــت بگیرد اما برخلاف میــل طرفــداران، دروازهبان جدیدي نخواهد خرید.

هنگامي کــه از او دربــاره اوضاع دو دروازهبان تیم، ســیمون مینیوله و لوریس کاریوس ســوال شــد، او گفت: «من اکثر روزهــا از آنها راضيام. پیش ميآید که دروازهبانها در گلها مقصر باشند و این زندگي یک دروازهبان است که آخرین فرد ایستاده برابر توپ است. در این صورت شــما خیلي خوشــحال نخواهید بــود اما من از دروازهباناني که دارم راضيام.»

مینیوله، دروازهبان اصلي لیورپول در ســال 2013 از ساندرلند خریداري شــد و به دلیل اشــتباهات بزرگي که داشته هرگز نتوانســته دل هواداران را به دســت بیاورد. اولین فصل کاریوس در لیــگ برتر هم با نمایشهاي ضعیف پیش از کریســمس همراه بــود، و به همین دلیل کلــوپ در لیگ برتر از او اســتفاده نميکند. خبرهاي بسیاري از احتمال پیوســتن جو هارت، دروازهبان منچسترسیتي که به تورینو قرض داده شده، به لیورپول به گوش ميرسید اما مربي لیورپول گفته : «در فوتبال همیشه همین است. بحث درباره بازیکنان است. مــا دروازهبانان واقعا خوبــي داریم. ما الکس مانینگر )دروازهبان سوم لیورپول که 39ســاله اســت( را هــم داریم که بازیکن حرفهاي فوقالعادهاي اســت. او به تیم بسیار کمک ميکند. ما بازیکنان جوانتري داریم، از جمله دني وارد که او را قرض دادهایم. اوضاع ما در بهترین شرایط ممکن است».

دني وارد به تیم هادرسفیلد قرض داده شده که در مسابقات چمپیونشیپ به دنبال صعود به لیگ برتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.