سامپائولي: لستر مثل فينال جام جهاني ميجنگد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

یوونتــوس بــا پنالتــي بحثبرانگیز وقتهــاي تلفشــده دیدار بــا میلان به پیروزي 2 بر یک رســید و توانست رکورد 17 ماهه پیــروزي در رقابتهاي خانگي را حفــظ کند. بعد از گلهاي مهدي بنعطیه و کارلوس باکا و اخراج دقیقه 93 خوســه سوســا، این ضربه پنالتي به ســود میزبان اعلام شد تا پائولو دیبالا سي و یکمین برد خانگــي متوالي یوونتــوس در لیگ را رقم بزنــد. یوونتوس با این پیروزي 11 امتیاز از رم که امروز میهمان پالرمو اســت، بیشتر دارد. میــلان هم که هــدف واقعبینانهاش براي این فصل کســب ســهمیه لیگ اروپا است، در رده هفتم قرار دارد. یوونتوس در این بازي برتري نســبتا کاملي بر میهمان داشــت اما بارها نتوانست راهي براي عبور از دروازهبان 18 ساله حریف، جانلوییجي دونارومــا پیدا کنــد. وینچنــزو مونتلا در کنفرانس خبري خونســردي خود را حفظ کرد و به خاطر اعتراض تمامنشدني تیمش به پنالتــي عذرخواهي کرد: «متاســفم به خاطر اتفاقات پایــان بازي اما تنش زیادي حاکم بود و بازیکنان واقعا عصباني شــده بودند. گله کــردن از داوري هیچ فایدهاي ندارد، باید تمرکز داشــته باشــیم، آرامش خود را حفظ کنیم، بپذیریم که داورها هم اشتباه ميکنند و آنها را راحت بگذاریم. از طرف دیگر باید توجه داشــته باشیم هیچ

خورخه ســامپائولي مربي ســویا انتظــار دارد لسترســیتي در بــازي برگشــت مرحله یکهشتمنهایي لیگ قهرمانان که سهشنبه برگزار ميشود، مثل فینال جام جهاني بجنگد. ســویا بــازي رفت را در خانــه 2 بر یک برده و از طرف دیگر لســتر بعــد از اخراج کلودیــو رانیــري و انتصــاب کریگ شکســپیر بهعنوان مربي موقت نتایج فرقي بین پنالتي دقیقــه 80 با 95 وجود ندارد ».

او ابــراز اطمینــان کــرد تیمش اگر همینطــور ادامه بدهــد ميتواند جزو پنج تیم اول باشــد: «ما یک بــازي خوب برابر تیمي انجــام دادیم که همــه جاي زمین قدرتمند اســت و اگر این روند ادامه داشته باشد، قطعا به اروپا ميرویم. این بازي مایه افتخار است چون به دردسرشان انداختیم و تقریبا بازي برابري انجام دادیم. براي اینکه در تورین شکســت نخوري، باید کمي هم شانس داشته باشي».

ماسیمیلیانو آلگري مربي یوونتوس هم گفت: «بازي تمام شــده بــود، من در حال رفتن به ســمت تونل بودم، ترجیح ميدادم خیلي خوبي گرفته و توانسته لیورپول و هال سیتي را ببرد و از منطقه سقوط خارج شود.

او در کنفرانــس خبــري قبل از بازي دیروز با لگانــس گفت: «ما یک گروه آنالیزور داریم که گزارش کاملي از اتفاقات لستر در دوران رانیري ارائه کردند و اینکه چه اتفاقاتي اخیرا در این تیم افتاده و روحیهاي که گرفتند؛ آنها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.