كاكا: نيمار بايد ريمار باشد تا توپ طلا ببرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

کاکا در مصاحبــهاي در برزیل بــه هموطنــش، نیمار پرداخــت و با او شــوخي کرد. کاکا بــه تلویزیون رکورد گفت: «بــا کارهایي که در بارســلونا کرد، نیمــار ميتواند نفر بعدي باشد که جایزه بهترین بازیکن جهــان را به خــود اختصاص ميدهد اما بهتر اســت که نام خــود را به ریمــار تغییر دهد چــون در این صورت شــانس بیشــتري خواهد داشت. تمام برزیليهــاي موفــق نامشــان با ر شــروع ميشــود.» اشاره او بــه امثال رونالــدو، ریوالدو، روماریو و رونالدینیو و شاید نام خودش که ریکاردو است، بود. این بازیکن 34 ســاله که 92 بازي ملــي در کارنامهاش دیده ميشود، آخرین کسي است که توانسته قبل از سلطه دوقطبي کریســتیانو رونالــدو و لیونل مســي توپ طلا را ببرد؛ بعد از توپ طلاي 2007 ستاره سابق میلان هیچ کس غیر از این دو نفر توپ طلا نگرفته.

بازیکن تیم اورلاندو سیتي با اشــاره به اینکه ممکن است در آینــده بــه تیم ســابقش، سائوپائولو برگردد، اضافه کرد: «رابطه من با تیم ملي همیشه خوب بوده. حالا در این ســن و سال به یک توافق دوطرفه نیاز اســت تا همکاري ما ادامه پیدا کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.