بازيهاي دوستانه آلمان با اسپانيا و برزيل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آلمان، مدافع عنــوان قهرماني جهان، براي آمادگي بیشــتر جهت حضور در جام جهاني 2018 دو بازي بزرگ دوســتانه با اسپانیا و برزیل برگزار ميکند. اسپانیا سوم فروردیــن 1397 و دو مــاه و نیم مانده به جام جهاني روسیه در دوسلدورف با آلمان دیــدار ميکند و برزیل چهــار روز بعد در المپیک برلین میهمان ژرمنها خواهد بود که نخستین دیدار دو تیم بعد از بازي نیمه نهایي جام جهاني 2014 است که آلمان 7 بر یک میزبان تورنمنت را در هم کوبید.

راینهــارد گریندل رییس فدراســیون آلمان با اعــلام این خبر گفت کشــورش ميخواهــد نخســتین تیمي باشــد که از قهرمانياش در جــام جهاني دفاع ميکند بعد از افتخــاري که برزیل در ســالهاي 1958 و 1962 به دست آورد: «خوشحالیم کــه توانســتیم بــا وجــود محدودیت در بازيهاي دوســتانه به هدفمان که بازي با دو تا از بهترینهاي جهان اســت، برسیم. بــازي با اســپانیا و برزیل مــا را براي جام جهاني آماده ميکند و نشان ميدهد یوگي لوو و بازیکنانش در چه ســطحي هستند. فوقالعاده ميشــود اگر یکي از این بازيها در فینال مسکو تکرار شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.