بازيكن قرضي عصاي دست آقاي مربي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

باشگاه استقلال مذاكرات خود را با باشگاه نفت آغاز خواهد كرد. مجتبي حقدوست هافبك جوان استقلال يكي از گزينههــاي منصوريان براي تمديد قرارداد اســت اما از آنجايــي كه اين بازيكن به صورت قرضي از نفت تهران به استقلال پيوســته تمديد قرارداد او ملزم بــه موافقت باشــگاه نفت تهران است.

برهمين اســاس ظــرف روزهاي آينده اســتقلاليها با باشگاه نفت وارد مذاكره خواهند شد.

حقدوســت يكي از بازيكناني بود كه گفته ميشــد خريدش شايد هيچ گاه به سود استقلال نباشد.

حقدوست در ابتدا براي استقلال بازي انجام نداد اما در نيمفصل دوم كه فاز فكري منصوريــان فرق كرد و قرار شــد به جوانها بازي دهد رفته رفته ايــن بازيكن را به تركيــب اضافه كرد تا اينكه مجتبي يار ثابت اســتقلاليها شد و اين روزها به عنوان هافبك چپ بازيهاي خوبي را براي استقلال انجام ميدهد.

در چنين شرايطي كه منصوريان تركيب ثابت خــود را تا حدودي پيدا كرده اســت نگران تمام شدن قرار داد بازيكني اســت كه به صورت قرضي به استقلال آمد.

مجتبي حقدوســت به عنوان يار قرضي از نفت به استقلال آمده است و براي فصل آينده ديگر بازيكن استقلال نيســت، هميــن نكته باعث شــده تا استقلاليها از همين حالا دست به كار شوند و به فكر مذاكره با نفتيها باشند.

البتــه بايد ديد كه باشــگاه نفت حاضر ميشود مجتبي را به استقلاليها بدهد.

اگر مذاكــره طرفين باعث ماندن حقدوســت در استقلال شــود برنامه منصوريان اين اســت كه بــا بازيكنان جوان تيم قرارداد سه ساله بسته شود.

حســيني، نورافكن، اســماعيلي و چند بازيكن ديگر اســتقلال شامل تفكر و برنامه منصوريان ميشوند. طي روزهاي آتي باشــگاه اســتقلال پاسخ خــود را از نفتيها بابــت تمديد قرار داد با حقدوســت ميگيرد تا نخستين گام خود را براي برنامههاي فصل آتي منصوريان برداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.