دين محمدي: در آسيا حرفهاي زيادي داريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

و در تركيــب جايي نداشــت و وقتي در بازي با التعاون در تركيب اصلي استقلال قرار گرفت خيليها تعجــب كردند. اما منصوريــان بــراي اين كار خــود دليل داشت. محســن بازيكن سرعتي است و ميتوانست تيم كم تحرك التعاون را آزار دهــد. كريمي در اين بازي هم گل زد تا مشخص شود منصوريان به خوبي حريف عربستاني خود را شناخته است. حالا در آستانه بازي با لكوموتيو اين سوال پيش ميآيد كه آيا منصوريان، محسن كريمي را دوباره در تركيب اصلي اســتقلال قرار ميدهد؟

دين محمدي مربي سابق استقلال در خصــوص اختلافات اخير درون تيم صحبت ميكند: «اســتقلال خودش آنقدر حاشــيه دارد كه ديگر نبايد به اين مســائل دامن زد. وقتي در اســتقلال عطسه ميكنيد حاشيه درســت ميشــود. چنين تيمهاي بزرگي ممكن است بابت اين اتفاقات ضربه بخورند. هيات مديره بايد دنبال حل مشــكلات تيم باشد و اگر هم اختلافنظري وجود دارد بايد درون خانواده برطرف شود.» «اعضاي هيات مديره نبايد به مسائل فني و برخي اتفاقات حاشيهاي دامن بزنند»، دين محمدي با بيان اين جمله در ادامه ميگويد: «اگر ادعا داريم كه فوتبال ما حرفهاي اســت بايد حرفهاي برخــورد كنيم و بــه موقع پــول بازيكنان را بدهيــم يا به موقع آنهــا را جريمه كنيم. بازيكنان بايد آرامش داشــته باشند. اعتقاد من اين است كه 90 درصد فوتبال به مسائل مالي مربوط ميشود.» دينمحمدي با اشاره به وضعيت استقلال در ليگ قهرمانان آسيا ميگويد: «اســتقلال با نمايشــي كه مقابل التعاون داشــت، ثابت كرد كــه ميتواند در آســيا حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشــد. من معتقدم اگر استقلال از گروهش صعــود كند در مرحله حذفي كار ســختي خواهد داشــت. به نظر مــن تيمهاي ايراني در صورت برخورد با تيمهاي شــرق آســيا كار ســختي خواهند داشــت.» مربي سابق استقلال در پاسخ به اين پرسش كه در پايان فصــل جاري ليگ برتر كــدام تيم بهعنوان قهرماني دســت پيدا خواهد كرد، ميگويد: «پرســپوليس به خوبــي از رقيبانش فاصله گرفته و قهرمان نشــدن اين تيم بعيد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.