زماني : تا آخر ليگ حرفی نمی زنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلاليها مذاكــرات ابتدايي را بــا اين بانك كه حامي ماليشــان نيز هســت انجــام دادهاند تا 5 ميليــارد تومان از پول فصــل آينده خود را قبــل از پايــان ســال 95 دريافت كننــد تا با آن پــول بدهــي بازيكنان را بپردازند. ديگري هم انجــام داد. افتخاري در خلال صحبتهايــش با بازيكنــان، جدايي قريب الوقوع زماني از هيات مديره استقلال را نويد داد و به آنها گفت كه خيلي به صحبتهاي او توجــه نكنيد چون او بــه زودي از جمع ما جدا ميشــود. حتي شخص وزير هم در جريان ريز اتفاقات هست و در اين خصوص تصميمگيري ميكند. اين در حالي است كه حسن زماني بعد از رسانهاي شدن اين خبر، از صحبــت درباره آن خودداري كرد. زماني در ايــن خصوص گفت: «مــن اين اخبار را شنيدم ولي روي موضع خود براي مصاحبه نكردن هســتم. بنده تا پايان ليگ صحبت نميكنم ».

جنگ رســانهاي زماني بــا بازيكنان، كادر فني و مديرعامل باشگاه استقلال بعد از بازي با ســياه جامــگان و تمرين نكردن بازيكنان شــروع شد. زماني در آن مقطع از بازيكنان و عاملان تحريم تمرين انتقاد كرد. منصوريان و بازيكنان اســتقلال هم قبل و بعد از بازي با سايپا عليه عضو هيات مديره حرفهايی زدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.