دروازهبان لكوموتيو ستاره ازبكها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

حريف ازبك استقلال در هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا در حالي صبح ديروز عازم تهران شد كه در آخرين بازي خود در ليگ ازبكستان حريفش را با سه گل بدرقه كرد. لكوموتيو تاشــكند بهعنوان مدافــع عنوان قهرماني ازبكســتان روز دوشــنبه در ســومين هفته از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه آزادي ميهمان استقلال خواهد بود.

جدالي جذاب و سرنوشــت ســاز كه ميتواند حســن ختــام خوبي براي منصوريان و شــاگردانش در ســال 95 باشــد.لكوموتيو بعد از بــرد 2 بر صفر برابر الاهلي حالا هم امتياز با اســتقلال بهعنوان يكي از مدعيان صعود به تهران ميآيد آن هم در شرايطي كه در اولين بازي فصل جديد ليگ ازبكستان موفق شــد حريف خود را با سه گل شكست داده و بالاتر از پاختاكور در صدر جدول بايستد.

اين تيــم ديروز آخرين جلســات تمرينــي اش را در كمــپ اختصاصي در تاشــكند برگزار كرد تــا برنامههاي تاكتيكــي مــد نظــر كادر فنــي براي مصاف با استقلال را مرور كند. از جمله ســتارههاي لكوموتيو كه در اين روزها رســانههاي ازبك روي آنها مانور كردند ميتوان به نستروف دروازهبان كهنه كار و سرشناس اشاره كرد كه در حال ثبت ركوردي جالــب توجه از خود در كلين شــيت قرار دارد؛ درســت مثل مهدي رحمتي كاپيتان استقلال.

ازبكهــا كــه در حــال حاضــر پرســتاره تريــن تيم در ليــگ داخلي محسوب ميشوند چند بازيكن كليدي ديگــر هــم دارنــد از جملــه مهاجم ســيه چرده و شــماره 7 ايــن تيم به نــام گوهر كريــزو كه در بــازي هفته اول ليگ ازبكســتان درخشــش جالب توجهي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.