كنعانيزادگان بازيكن بدون قرارداد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مدافــع اســتقلال با وجــود اينكه قــراردادي با باشــگاه نــدارد، تصميم گرفتــه تمريناتش را با اين تيم شــروع كند تا با شــروع فصــل جديد جايي در ايــن تيم بــراي خود دســت و پا كند. تمرين ديروز اســتقلال پيش از بازي با لكوموتيو در حالي برگزار شد كه محمد حســين كنعانيزادگان تمرينات خود را با اســتقلال پيگيري كرد بــدون اينكه قراردادي داشته باشــد.كنعاني زادگان قصد دارد با آمادگي بالا در تمرينات اين تيم شــركت كند تا منصوريان را مجاب كند در ابتداي فصــل آينده او را جذب كند.

كنعانــي زادگان در هفته دوم و در بازي با اســتقلال خوزســتان مصدوم و مجبور شد تمام مسابقات فصل را از خانه تماشــا كند و اميدوار است در سال 9۶ بدشانســي هايش تمام شود و دوباره به سطح اول فوتبال برگردد. كنعانيزادگان در فصل جاري در شــرايط مشابه روزبه چشــمي قرار گرفت. مدافــع جنجالي اســتقلال در همان هفتههــاي ابتدايي ليــگ رباط صليبي پاره كــرد تا به طور كل قيد ليگ شــانزدهم را بزند و به فكر ليگ بعد باشــد. كنعانيزادگان به دليل مصدوميت از فهرســت استقلال بيرون آمد و حالا قراردادي با اين تيم ندارد اما در كنار آبيها تمريــن ميكند تا بتواند خود را آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.