گرفتن 5 ميليارد از حامي مالي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

باشــگاه اســتقلال كــه ايــن روزها بــا بحــران مالي شــديدي روبه رو شــده و بازيكنــان ايــن تيم بــه همين دليل دســت بــه اعتصاب زده بودنــد آخريــن راهكار خــود براي بــرون رفــت از اين فضــا را آزمايش ميكند.

جلســه هيات مديره اســتقلال ديروز برگزار شــد و يكي از موضوعات مهــم اين نشســت دريافت مبلــغ 5 ميليارد تومــان از يكــی از بانك ها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.