تمديد در انتظار سه بازيكن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

3 بازيكن استقلال در آستانه تمديد قرارداد هســتند. پــس از آنكه باشــگاه پرســپوليس با برخــي بازيكنــان خود مذاكره و قراردادهــاي آنها را تمديد كرد حالا باشگاه استقلال نيز در همين مسير قــرار دارد و 3 بازيكن جــواناين تيم كه اخيرا مذاكراتي را با ســيدرضا افتخاري داشتهاند در آســتانه تمديد قرارداد قرار گرفتند. ايــن 3 بازيكن اميــد نورافكن، بهنام برزاي و سيدمجيد حسيني هستند كهباشــگاه درنظر داردبــا آنها قرارداد 3 ســالهاي را بهامضا برســاند. ديگر نفرات جواناســتقلال همچنان بااين باشــگاه قرارداد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.