اردوي دو روزه استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال تهران 2 روز قبل از ديدار با لكوموتيــو به اردو ميرود.آبي پوشــان تهرانــي كــه روز دوشــنبه بايــد مقابل لكوموتيوازبكســتان قــرار بگيرند، با نظر كادرفني 2 روز قبلازاين مســابقه بهاردو ميروند. شــاگردان منصوريان ديروز بعد از يك هفته تمرين كردند و ســپس راهي هتلالمپيك شــدند تااردوي خود رابراي ديدار با لكوموتيو آماده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.